Zarządzenie nr 112/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 5 grudnia 2019zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Zarządzenie nr 112/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 5 grudnia 2019


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019r., uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019r., uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019r. oraz uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonanie zmian w planie dochodów w związku ze zmniejszeniem środków dotacji celowej w dziale:
a) 852 Pomoc społeczna o kwotę 17 531,00 zł,
b) 855 Rodzina o kwotę 200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonanie zmian w planie wydatków:
a) zmniejszenie o kwotę 17 731,00 zł,
c) przeniesienie na kwotę 45 144,63 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 44 767 673,95 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 41 954 677,57 zł, w tym:
a) dochody własne 20 302 435,80 zł,
b) subwencje 7 259 610,00 zł,
c) dotacje celowe 14 392 631,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 119 395,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 812 996,38 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 142 996,38 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 45 097 961,53 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 41 461 822,83 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 317 715,76 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 057 464,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 260 251,42 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 609 676,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 071 947,58 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 149 774,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 636 138,70 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 464 838,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 300,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (395kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Podjęcie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2019 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 96,04 zł w związku z rozliczeniem wydatków realizowanych w ramach dotacji celowej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 23 923,59 zł w związku z rozliczeniem projektu „Nie Garb się – nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizację zajęć rekreacyjno – ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej”, zabezpieczeniem środków na zakup uszkodzonej części do pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, bieżące funkcjonowanie oraz pokrycie części wynagrodzenia nauczyciela realizującego program nauczania z dzieckiem o specjalnej potrzebie kształcenia w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Pakość uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 17 531,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 2.12.2019r. na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczanie wydatków budżetowych za 2019r. – zadania własne (gminy)”,
- w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienie na kwotę 21 125,00 zł z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji świadczeń oraz funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, konieczność wypłaty ok. 30 zasiłków celowych, zatrudnienie na umowę zlecenie opiekunek środowiskowych, przygotowania otwarcia placówki Senior+, skierowania pracowników posiadających prawo jazdy kat. B na badania psychologiczne kierowców, rozliczenie projektu „Żyjemy obok siebie – rozwój działań środowiskowych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną”,
- w dziale 855 Rodzina zmniejszenie o kwotę 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.116.2019 z dnia 3.12.2019r. na podstawie sprawozdania: „Miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I” za okres styczeń–grudzień 2019r.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 grudnia 2019, 14:07:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151