Zarządzenie nr 98/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 24 października 2019w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2019r.

Zarządzenie nr 98/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 października 2019


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2019r.

Na  podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.[1]) zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2019r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (143kB) pdf
   
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 219r. poz. 1622 i 1649.  


 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 98/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 24 października 2019r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2019r.
 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.  
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (29 października 2019, 08:39:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174