Strona główna  >  Zarządzenia  >  2019

Zarządzenie nr 64/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 lipca 2019


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869), zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019r. oraz uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków w związku z przyjęciem środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 3 411,03 zł,
zgodne z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 40 822 140,10 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 38 033 337,33 zł, w tym:
a) dochody własne 20 236 072,73 zł,
b) subwencje 7 078 585,00 zł,
c) dotacje celowe 10 718 679,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 174 495,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 788 802,77 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 118 802,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 41 152 427,68 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 37 546 888,98 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 25 545 295,62 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 944 211,49 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 601 084,13 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 676 676,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 797 333,87 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 214 874,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 605 538,70 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 470 538,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 135 000,00 zł,”;

4) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł,

5) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (226kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 64/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 10 lipca 2019r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Pakość jest konieczne, z uwagi na otrzymane środki dotacji decyzją nr WFB.I.3120.3.48.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2019r. w wysokości 3 411,03 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w III kwartale 2019 r.– rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2019 rok.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869). Zgodnie z jego treścią, z w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Opublikował: Jacek Malinowski (11 lipca 2019, 14:09:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij