Zarządzenie nr 62/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 czerwca 2019zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Zarządzenie nr 62/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 czerwca 2019


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869), zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019r. oraz uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków w związku z przyjęciem środków dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 46 428,90 zł oraz w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 74 700,00 zł,

2) przeniesienie w planie wydatków na kwotę 10 109,00 zł, zgodne z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 40 818 729,07 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 38 029 926,30 zł, w tym:
a) dochody własne 20 236 072,73 zł,
b) subwencje 7 078 585,00 zł,
c) dotacje celowe 10 715 268,57 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 174 495,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 788 802,77 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 118 802,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 41 149 016,65 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 37 543 477,95 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 25 545 228,74 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 944 211,49 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 601 017,25 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 676 676,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 793 989,72 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 214 874,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 605 538,70 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 470 538,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 135 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł.

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (358kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 62/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 28 czerwca 2019r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Pakość jest konieczne, z uwagi na otrzymane środki dotacji decyzją nr WFB.I.3120.3.41.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019r. w wysokości 46 428,90 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne; decyzją nr WFB.I.3120.3.45.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2019r. w wysokości 74 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. na lata 2019-2023.
Ponadto na wniosek Pani dyrektor Szkoły Podstawowej im.Ewarysta Estkowskiego przeniesiono w planie wydatków kwotę 1 140,00zł na opłatę za gospodarowanie odpadami oraz 1 000,00 zł na zakup środków żywności w związku z organizowanym wypoczynkiem dla dzieci. Przeniesiono również środki w planie funduszu sołeckiego: w sołectwie Dziarnowo zabezpieczono 2 500,00zł na zakup kosiarki, w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdal zabezpieczono kwotę 469,00 zł na zakupy, w związku z organizacją imprezy sportowo-rekreacyjnej oraz w sołectwie Rycerzewo przeniesiono 5 000,00 zł na usługę utwardzenia nawierzchni chodnika w centrum wsi.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869). Zgodnie z jego treścią, z w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 lipca 2019, 10:26:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72