Strona główna  >  Zarządzenia  >  2019

Zarządzenie nr 61/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 17 czerwca 2019


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

1) dokonanie zmian w planie wydatków, przeniesienie na kwotę 16 740,00 zł,
zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia,

2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 40 559 010,44 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 37 821 507,67 zł, w tym:
a) dochody własne 20 148 783,00 zł,
b) subwencje 7 078 585,00 zł,
c) dotacje celowe 10 594 139,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 174 495,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 737 502,77 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 067 502,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”

3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 40 889 298,02 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 37 388 691,45 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 25 465 142,24 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 944 211,49 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 520 930,75 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 676 676,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 719 289,72 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 214 874,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 500 606,57 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 395 606,57 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 105 000,00 zł,”;

4) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. określono w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik (152kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 61/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 17 czerwca 2019r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Pakość na 2019r. wynika z konieczności przeniesienia w planie wydatków w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 3 500,00 zł w związku z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 2 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 10 440,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów na ubezpieczenie społeczne 6 osób zatrudnionych na staż w ramach projektu "Postaw na aktywność - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość"
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Opublikował: Jacek Malinowski (19 czerwca 2019, 11:08:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij