Zarządzenie nr 57/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 31 maja 2019zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Zarządzenie nr 57/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 maja 2019


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r. oraz uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków poprzez przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 3 231,83 zł,
przeniesienie w planie wydatków na kwotę 1 696,64 zł,
zgodne z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 40 559 010,44 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 37 821 507,67 zł, w tym:
a) dochody własne 20 148 783,00 zł,
b) subwencje 7 078 585,00 zł,
c) dotacje celowe 10 594 139,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 174 495,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 737 502,77 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 067 502,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”

3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 40 889 298,02 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 37 388 691,45 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 25 467 942,24 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 944 211,49 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 523 730,75 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 676 676,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 716 489,72 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 214 874,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 500 606,57 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 395 606,57 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 105 000,00 zł,”;

4) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł,

5) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. określono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (390kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 57/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 31 maja 2019r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Pakość na 2019r. wynika z konieczności zwiększenia planu dochodów i wydatków decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2019 z dnia 30 maja 2019r. na kwotę 3 231,83 zł przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I okresie płatniczym 2019 r. – rezerwa celowa cz.83, poz.7 ustawy budżetowej na 2019 r., przeniesienia w planie wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 1 611,64 zł w związku z rozliczeniem wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 85,00 zł z przeznaczeniem na wynajem sal zajęć dla dwóch grup.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 czerwca 2019, 10:54:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56