Strona główna  >  Zarządzenia  >  2019

Zarządzenie nr 48/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 8 maja 2019


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.1)) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków poprzez przyjęcie środków dotacji celowej w dziale:
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 19 637,00 zł,
801 Oświata i wychowanie na kwotę 235 704,00 zł,
852 Pomoc społeczna na kwotę 63 168,00 zł,
855 Rodzina na kwotę 396,34 zł
zgodne z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 40 083 710,61 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 37 346 207,84 zł, w tym:
a) dochody własne 20 001 950,00 zł,
b) subwencje 7 078 585,00 zł,
c) dotacje celowe 10 265 672,84 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 174 495,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 737 502,77 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 067 502,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”

3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 40 413 998,19 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 36 974 191,62 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 24 984 370,41 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 625 171,67 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 359 198,74 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 779 398,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 682 839,72 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 214 874,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 439 806,57 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 334 806,57 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 105 000,00 zł,”;

4) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł,

5) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. określono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (914kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019r. poz. 303, 326 i 534.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 48/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 8 maja 2019r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Pakość na 2019r. wynika z konieczności:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-803-3/19 z dnia 3 kwietnia 2019r. na kwotę 19 637,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3. 27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 235 704,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2019r.,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 18 120,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019 r. oraz w dziale 855 Rodzina na kwotę 396,34 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz.83, poz.15 ustawy budżetowej na 2019 r.,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2019 z dnia 1 kwietnia 2019r. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 6 903,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019r.,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 38 145,00 zł zgodnie z umową Nr DPS/IV04/OZKS/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Od zależności do samodzielności"- edycja 2019r.,
- dokonania przeniesień w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 565,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów kształcenia nauczyciela, zgodnie z pismem Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Pakości na pokrycie kosztów szkolenia Rady Pedagogicznej i szkolenia BHP pracowników, w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 3 184,00 zł w związku z przeliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i zabezpieczeniem środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


Opublikował: Jacek Malinowski (10 maja 2019, 13:17:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij