Zarządzenie nr 44/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 23 kwietnia 2019w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Zarządzenie nr 44/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 23 kwietnia 2019


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 i 4 uchwały nr 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustanowić Pana Jacka Malinowskiego – informatyka w Urzędzie Miejskim w Pakości, koordynatorem gminnym do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
 
§  2.  Do zadań koordynatora gminnego, o którym mowa w § 1, należy w szczególności:
1) szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Pakość;
2) realizacja zadań wyborczych z zakresu informatyki w dzień wyborów.
 
§  3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (25 kwietnia 2019, 10:23:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131