Zarządzenie nr 40/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 27 marca 2019w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2018r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Zarządzenie nr 40/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 marca 2019


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2018r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.1)) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2018 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Dochody budżetu gminy w 2018 r. wykonano w wysokości 39 242 308,64 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 37 736 205,60 zł, w tym:
a) dochody własne 18 670 037,14 zł,
b) subwencje 6 321 341,00 zł,
c) dotacje celowe 12 744 827,46 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 93 597,35 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 1 506 103,04 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 218 303,66 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14 290,98 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 1 273 508,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 046 234,17 zł.

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. zrealizowano w wysokości 43 100 544,25 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 35 895 098,77 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 22 340 844,14 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 375 848,69 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 964 995,45 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 457 228,58 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 778 623,05 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 71 428,93 zł,
e) obsługa długu 246 974,07 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 7 205 445,48 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 093 453,34 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 973 673,24 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 111 992,14 zł.
Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 858 235,61 zł.

§ 2. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości za 2018 r. Radzie Miejskiej w Pakości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik (1463kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019r. poz. 303 i 326.

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Pakość sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z inf. o stanie mienia Gminy (140kB) pdf


UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 40/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) Burmistrz przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Ponadto zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016r. poz. 561) regionalna izba obrachunkowa wydaje opinię o przedkładanych przez burmistrzów sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jst.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 marca 2019, 14:01:18)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (5 kwietnia 2019, 11:24:38)
Zmieniono: Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28.03.2019 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 85