Strona główna  >  Zarządzenia  >  2019

Zarządzenie nr 36/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 marca 2019


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2)) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r. z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonanie zmian w planie dochodów poprzez przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 10 726,00 zł,
zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonanie zmian w planie wydatków poprzez:
zwiększenie o kwotę 10 726,00 zł,
przeniesienie na kwotę 1 200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 38 949 087,20 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 36 211 691,52 zł, w tym:
a) dochody własne 19 547 206,00 zł,
b) subwencje 7 106 240,00 zł,
c) dotacje celowe 9 558 245,52 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 171 435,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 737 395,68 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 067 395,68 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 395,68 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 38 949 087,20 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 35 839 568,21 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 24 164 817,63 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 618 535,47 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 546 282,16 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 546 500,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 614 765,66 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 200 775,92 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 109 518,99 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 004 518,99 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 557 643,10 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 105 000,00 zł,”;

5) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. określono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (873kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019r. poz. 303 i 326.
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 36/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 13 marca 2019r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Pakość na 2019r., wynika z konieczności zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 10 726,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.13.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2019r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dokonania przeniesienia w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 1 200,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup szafy metalowej do przechowywania dokumentacji dowodowej.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Opublikował: Jacek Malinowski (20 marca 2019, 10:37:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij