Zarządzenie nr 35/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 1 marca 2019w sprawie zapewnienia na obszarze gminy Pakość miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 35/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 1 marca 2019


w sprawie zapewnienia na obszarze gminy Pakość miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019r. poz.  273) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Zapewnia się w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie:  
a) urzędowych obwieszczeń wyborczych, następujące miejsca na obszarze gminy Pakość:
- tablica informacyjna przy ul. Barcińskiej w Pakości usytuowana w pobliżu budynku Urzędu Miejskiego w Pakości,
- tablica informacyjna przy ul. Mogileńskiej w Pakości usytuowana w pobliżu Klubu „Jubilat” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- tablice informacyjne usytuowane w sołectwach z terenu gminy Pakość,
 
b) plakatów wszystkich komitetów wyborczych, następujące miejsca na obszarze gminy Pakość:
- słup informacyjny usytuowany w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Barcińskiej w Pakości,
- słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości,
- słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Barcińska – Mieleńska w Pakości.
 
§ 2. Każdemu komitetowi wyborczemu wyznacza się do dyspozycji na umieszczenie swoich materiałów wyborczych na słupach informacyjnych, o których mowa w § 1 pkt b,  powierzchnię wynikającą z ilorazu:
- 10,19 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego w pobliżu przystanku autobusowego przy
ul. Barcińskiej w Pakości,
- 8,22 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości,
- 8,17 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Barcińska – Mieleńska       
w Pakości.
 
§ 3. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Gminnemu koordynatorowi wyborczemu.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym w szczególności na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Pakości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość, a także poprzez rozplakatowanie na obszarze gminy Pakość.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
 
 
 
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej zapewnia na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podaje wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 marca 2019, 12:45:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210