Zarządzenie nr 14/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 8 stycznia 2019w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Zarządzenie nr 14/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 8 stycznia 2019


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Na podstawie art. 11 ust.2, art. 11 ust. 3 oraz art. 13 ust.1, art.13 ust.2  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
 
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ostateczny termin składania ofert wyznaczam na dzień 30 stycznia 2019 roku.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 4. Wzór oferty  realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego określają załącznik nr 1,3,5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń
 

Załącznik nr 1 (119kB) pdf
Wzór oferty (plik Adobe Acrobat) (202kB) pdf
Wzór oferty (plik RTF) (314kB) plik  
 
 
Uzasadnienie

W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450) oraz Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Pakości ogłasza otwarty konkurs na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 stycznia 2019, 14:08:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206