Zarządzenie nr 357/2018Burmistrza Pakościz dnia 27 sierpnia 2018zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Zarządzenie nr 357/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 27 sierpnia 2018


zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2)) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r. oraz uchwałą Nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem dotacji celowych w dziale:
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej na kwotę 41 693,00 zł,
852 Pomoc społeczna na kwotę 609,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 302,00 zł,
przeniesienie na kwotę 11 110,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 40 335 946,74 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 36 803 273,74 zł, w tym:
a) dochody własne 19 223 405,94 zł,
b) subwencje 6 294 794,00 zł,
c) dotacje celowe 11 285 073,80 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 98 092,50 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 532 673,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 912 673,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 775 673,00 zł,”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 45 430 065,47 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 35 539 204,87 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 23 090 113,05 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 907 484,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 182 629,03 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 405 900,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 545 237,12 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 130 754,70 zł,
e) obsługa długu 367 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 890 860,60 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 771 860,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 127 843,01 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 119 000,00 zł,"

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 094 118,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 928 344,11 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (490kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000 i 1366.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 357/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 27 sierpnia 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018r., dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych dla Gminy Pakość:

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 41 693,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr DBD-804-5/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 sierpnia 2018r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 609,00 zł, zgodnie otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.42.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2018r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2018 r.
Ponadto dokonano przeniesienia w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia medycznego na potrzeby ochrony ppoż. oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 8 610,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompaktowej pompowni ścieków.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (31 sierpnia 2018, 12:59:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189