Zarządzenie nr 351/2018BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 24 lipca 2018w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2018r.

Zarządzenie nr 351/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 lipca 2018


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2018r.

Na  podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:  
 
§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2018r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

   
Załącznik (43kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000 i 1366.  
 


UZASADNIENIE 
do Zarządzenia Nr 351/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 24 lipca 2018r.
 
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2018r.  
 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 lipca 2018, 15:20:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166