Zarządzenie nr 349/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 lipca 2018zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031

Zarządzenie nr 349/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 lipca 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031

Na podstawie art.232, w związku z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.1)  zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/287/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/296/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/307/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/319/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r. oraz uchwałą Nr XXXI/332/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (3803kB) pdf

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.62 i 1000.UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 349/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 13 lipca 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031

Podjęcie zarządzenia uzasadnia konieczność zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zatem zmianę w zakresie planu dochodów i wydatków, w związku z wprowadzeniem środków dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych. Skorygowano również kwotę długu, z uwagi na wprowadzenie uchwałą Nr XXXI/332/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r., zobowiązań z tytułu umowy zakupu na raty, którą zaliczamy do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) który określa, że  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe dokonuje się na podstawie art.229 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej  i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (17 lipca 2018, 15:57:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167