Zarządzenie nr 348/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 lipca 2018zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Zarządzenie nr 348/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 lipca 2018


zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2)) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r. oraz uchwałą Nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem dotacji celowych:
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 2 687,00 zł,
w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 2 997,17 zł,
w dziale 855 Rodzina na kwotę 238 860,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 244 544,17 zł,
przeniesienie na kwotę 18 225,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 40 193 240,84 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 36 660 567,84 zł, w tym:
a) dochody własne 19 223 405,94 zł,
b) subwencje 6 294 794,00 zł,
c) dotacje celowe 11 142 367,90 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 98 092,50 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 532 673,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 912 673,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 775 673,00 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 45 287 359,57 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 35 396 498,97 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 22 948 837,15 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 908 310,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 040 527,13 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 405 900,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 543 807,12 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 130 754,70 zł,
e) obsługa długu 367 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 890 860,60 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 771 860,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 127 843,01 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 119 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 094 118,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 928 344,11 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (655kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000 i 1349.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62 i 1000.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 348/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 13 lipca 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018r., dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych dla Gminy Pakość. Zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.35.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2018r. zwiększono plan w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2 997,17 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2018 r. Środki te stanowią dotację celową na III kwartał 2018 r., w dziale 855 Rodzina na kwotę 238 860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061) oraz zgodnie z decyzją Nr DBD-804-4/18 z dnia 5 lipca 2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zwiększono plan w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 2 687,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego za wykonanie zadań związanych z realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego w ramach szkoleń przeprowadzonych przez Delegaturę KBW w Bydgoszczy w dniach 24 maja i 14 czerwca 2018r. z zakresu prawa wyborczego. Ponadto dokonano przeniesienia w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 18 225,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie majątku gminy.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (17 lipca 2018, 15:54:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163