Zarządzenie nr 342/2018BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 18 czerwca 2018w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich od roku szkolnego 2018/2019 wyłącznie w formie elektronicznej

Zarządzenie nr 342/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 18 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich od roku szkolnego 2018/2019 wyłącznie w formie elektronicznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej działalności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Wyrażam zgodę na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich od roku szkolnego 2018/2019 wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 2. 1. Wydana zgoda jest ważna bezterminowo pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań, od których uzależnione jest jej wydanie.  
2. Zgoda traci ważność w przypadku, gdy przestanie być spełnione którekolwiek z wymagań, od których uzależnione jest jej wydanie. W takiej sytuacji szkoła musi zaprzestać prowadzenia wyłącznie dzienników elektronicznych i rozpocząć prowadzenie dzienników w formie papierowej.
3. Zobowiązuję dyrektora szkoły wymienionej w § 1 do opracowania i wdrożenia regulaminu funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz przestrzegania wymogów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej działalności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646)
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia nr 342/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 18 czerwca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich od roku szkolnego 2018/2019 wyłącznie
w formie elektronicznej  
 
Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej działalności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) organ prowadzący wyraża zgodę na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników, o których w/w rozporządzeniu.
W dniu 13 czerwca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynął wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości z dnia 13 czerwca 2018 r. o wyrażenie zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej, w którym oświadczył że forma elektroniczna dziennika będzie spełniała wymogi, o których mowa w § 21 ust. 3, 4 i 5 oraz § 22 i § 23 w/w rozporządzenia.

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Chlebicka
Opublikował: Jacek Malinowski (20 czerwca 2018, 12:24:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167