Zarządzenie nr 336/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 maja 2018zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Zarządzenie nr 336/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 maja 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn. zm.2)) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r. oraz uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonanie zmian w planie dochodów budżetowych poprzez przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonanie zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 39 378 256,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 35 982 583,00 zł, w tym:
a) dochody własne 19 054 467,00 zł,
b) subwencje 6 294 794,00 zł,
c) dotacje celowe 10 633 322,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 98 092,50 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 3 395 673,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 775 673,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 775 673,00 zł,”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 44 472 374,73 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 34 998 888,13 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 22 904 785,54 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 976 678,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 928 107,52 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 379 700,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 216 447,89 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 130 754,70 zł,
e) obsługa długu 367 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 473 486,60 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 374 486,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 200 843,01 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 99 000,00 zł,”

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 094 118,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 928 344,11 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


Załączniki (626kB) pdf

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 1000.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62 i poz. 1000.


UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 336/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 29 maja 2018r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2018r., wynika z konieczności zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 208,00 zł, na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.22.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2018r.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (6 czerwca 2018, 10:00:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169