Zarządzenie nr 334/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 17 maja 2018zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Zarządzenie nr 334/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 17 maja 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn. zm.2)) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r. oraz uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonanie zmian w planie dochodów budżetowych poprzez przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 254 380,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonanie zmian w planie wydatków poprzez:
zwiększenie o kwotę 254 380,00 zł,
rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 75 000,00 zł,
przeniesienie na kwotę 187 093,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 39 378 048,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 35 982 375,00 zł, w tym:
a) dochody własne 19 054 467,00 zł,
b) subwencje 6 294 794,00 zł,
c) dotacje celowe 10 633 114,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 98 092,50 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 395 673,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 775 673,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 775 673,00 zł,”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 44 472 166,73 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 34 998 680,13 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 22 904 782,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 976 678,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 928 104,02 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 379 700,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 216 243,39 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 130 754,70 zł,
e) obsługa długu 367 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 473 486,60 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 374 486,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 200 843,01 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 99 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 094 118,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 928 344,11 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik „Zestawienie zmian w funduszu sołeckim” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (946kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130.
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 62.
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 334/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 17 maja 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2018r., wynika z konieczności:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.17.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2018r. w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 238 380,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.18.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018r. w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 115 823,00 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość i organizacją prac interwencyjnych, w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 70 240,00 zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń nauczycieli, w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienie na kwotę 600,00 zł w związku z koniecznością realizacji usług opiekuńczych, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie na kwotę 430,00 zł w ramach funduszu Sołectwa Jankowo,
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej na kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym, opłacenie usługi zastępstwa w rozliczenia podatku VAT, składki członkowskiej do Stowarzyszenia i zabezpieczenia środków na wymianę pompy zasilającej fontannę w Parku Kulturowym.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw. Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo do dysponowania rezerwami budżetu gminy. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (28 maja 2018, 09:48:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198