Zarządzenie nr 335/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 24 maja 2018w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok

Zarządzenie nr 335/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 maja 2018


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok

Na  podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację obejmującą dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


Załącznik (175kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 62. 
 


UZASADNIENIE 
do Zarządzenia Nr 335/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 24 maja 2018r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn. zm.), zgodnie z którym  Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki; kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 maja 2018, 08:54:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179