Zarządzenie nr 332/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 27 kwietnia 2018zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Zarządzenie nr 332/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 kwietnia 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn. zm.2)) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r. oraz uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości, wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonanie zmian w planie dochodów budżetowych poprzez przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 62 248,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonanie zmian w planie wydatków poprzez:
zwiększenie o kwotę 62 248,00 zł,
przeniesienie na kwotę 1 140,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 39 123 668,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 35 727 995,00 zł, w tym:
a) dochody własne 19 054 467,00 zł,
b) subwencje 6 294 794,00 zł,
c) dotacje celowe 10 378 734,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 98 092,50 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 395 673,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 775 673,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 775 673,00 zł,”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 44 217 786,73 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 34 744 300,13 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 22 677 402,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 971 798,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 705 604,02 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 379 700,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 189 243,39 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 130 754,70 zł,
e) obsługa długu 367 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 473 486,60 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 374 486,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 200 843,01 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 99 000,00 zł,”

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 094 118,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 928 344,11 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


Załączniki (120kB) pdfUZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 332/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 27 kwietnia 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2018r., wynika z konieczności zwiększenia planu zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.15.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018r. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 62 248,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 rok, przeniesienie na kwotę 1 140,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów cząstkowych dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość w roku 2018.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (2 maja 2018, 07:51:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171