Zarządzenie nr 330/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 25 kwietnia 2018zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Zarządzenie nr 330/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 25 kwietnia 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn. zm.2)) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r. oraz uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonanie zmian w planie dochodów budżetowych poprzez przyjęcie środków dotacji celowej w dziale:
010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 276 993,21 zł,
852 Pomoc społeczna na kwotę 300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonanie zmian w planie wydatków poprzez:
zwiększenie o kwotę 277 293,21 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 38 977 370,50 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 35 581 697,50 zł, w tym:
a) dochody własne 19 039 717,00 zł,
b) subwencje 6 294 794,00 zł,
c) dotacje celowe 10 247 186,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 29 665,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 395 673,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 775 673,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 775 673,00 zł,”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 44 071 489,23 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 34 627 952,63 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 22 691 730,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 981 298,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 710 432,02 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 379 700,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 140 495,39 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 48 827,20 zł,
e) obsługa długu 367 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 443 536,60 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 344 536,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 190 593,01 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 99 000,00 zł,”

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 094 118,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 928 344,11 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załączniku Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


Załączniki (572kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130.
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 62.
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 330/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 25 kwietnia 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2018r., wynika z konieczności zwiększenia planu zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 276 993,21 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w I terminie płatniczym 2018 r. – rezerwa celowa cz.83, poz.7 ustawy budżetowej na 2018 r. oraz w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2018 r.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (30 kwietnia 2018, 09:52:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170