Zarządzenie nr 329/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 24 kwietnia 2018w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2018r.

Zarządzenie nr 329/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 kwietnia 2018


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2018r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2018r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (42kB) pdf
 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 62.  
 
 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 329/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 24 kwietnia 2018r.
 
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2018r. 
 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.  
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (30 kwietnia 2018, 09:46:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170