Zarządzenie nr 328/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 24 kwietnia 2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

Zarządzenie nr 328/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 kwietnia 2018


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

Na podstawie art. 10 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 862 z późn. zm.[1]), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.[2]) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.[3]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2017 rok Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości.
 
§ 2. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2017 rok Biblioteki Publicznej w Pakości.
 
§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2, obejmują bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz.152.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 398 i 650.
[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130.  
 
  
 
 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 328/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 24 kwietnia 2018r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok 
 
Niniejsze zarządzenie podejmowane jest na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 862 z późn. zm.), zgodnie z którym roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, co wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.). Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (30 kwietnia 2018, 09:42:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166