Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr 319/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 27 marca 2018


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.1)) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Dochody budżetu gminy w 2017 roku wykonano w wysokości 38 698 891,81 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 35 840 864,34 zł, w tym:
a) dochody własne 17 184 248,76 zł,
b) subwencje 6 044 090,00 zł,
c) dotacje celowe 12 612 525,58 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 9 888,35 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 2 858 027,47 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 453 148,97 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 26 887,24 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 377 991,26 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 297 953,15 zł.
Wydatki budżetu gminy w 2017 roku zrealizowano w wysokości 38 998 106,39 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 34 230 019,98 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 20 506 390,57 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 227 026,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 279 363,87 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 520 599,99 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 946 060,32 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 60 962,11 zł,
e) obsługa długu 196 006,99 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 4 768 086,41 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 744 741,41 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 854 005,07 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 23 345,00 zł.
Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 299 214,58 zł.

§ 2. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości za 2017 rok Radzie Miejskiej w Pakości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


Załączniki (1504kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Pakości sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia (107kB) pdf


UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 319/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) Burmistrz przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Ponadto zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016r. poz. 561) regionalna izba obrachunkowa wydaje opinię o przedkładanych przez burmistrzów sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jst.

Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (30 marca 2018, 08:19:09)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (11 kwietnia 2018, 14:23:41)
Zmieniono: Publikacja opinii RIO o przedłożonym przez Burmistrza Pakości sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 85

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij