Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr 311/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 7 lutego 2018


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), w związku z § 14 pkt 1 ppkt b uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r. i załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XXVII/287/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031, zmienionych uchwałą Nr XXVIII/296/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zaciągnąć w 2018 roku kredyt długoterminowy w wysokości 3 764 549,33 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 33/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość na 2018 rok, wynikającego z konieczności realizacji inwestycji:
  1. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” kredyt w wysokości 2 005 322,00 zł,
  2. „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości” kredyt w wysokości 1 430 000,00 zł,
  3. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin” kredyt w wysokości 329 227,33 zł. 
§ 2. Spłata kredytu nastąpi od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2030r. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.
 
§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty ww. pożyczki w formie weksla in blanco.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz.130.  
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 311/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 7 lutego 2018r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
Gmina Pakość planuje przystąpić w 2018r. do realizacji zadań inwestycyjnych:
  1. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” o wartości szacunkowej 4 005 000,00 zł, przy czym dofinansowanie z EFRR stanowi kwotę 1 994 678,00 zł, środki z budżetu gminy 5 000,00 zł, kredyt w wysokości 2 005 322,00 zł,
  2. „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości” o wartości szacunkowej 1 806 867,27 zł, przy czym finansowanie ze środków budżetu gminy wynosi 376 867,27 zł, kredyt w wysokości 1 430 000,00 zł,
  3. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin” o wartości szacunkowej 772 025,22 zł, przy czym dofinansowanie ze środków PROW wynosi 442 797,89 zł, kredyt w wysokości 329 227,33 zł.
Z uwagi na wysokie nakłady wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu. Powyższe pozwoli na zapewnienie środków na sfinansowanie deficytu oraz zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny, w związku z realizacją projektów ze środków unijnych.  
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), zgodnie z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a do jego zadań  należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., Burmistrz Pakości jest upoważniony do zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość.  

Opublikował: Jacek Malinowski (9 lutego 2018, 10:12:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij