Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr 306/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 29 stycznia 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie planu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 4 889,94 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie na kwotę 4 889,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 38 250 413,83 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 35 192 937,94 zł, w tym:
a) dochody własne 19 017 462,00 zł,
b) subwencje 6 274 403,00 zł,
c) dotacje celowe 9 901 072,94 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 057 475,89 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 437 475,89 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 437 475,89 zł,”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 41 459 919,16 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 34 189 100,85 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 22 277 979,71 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 912 688,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 365 291,71 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 379 700,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 152 781,14 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 13 440,00 zł,
e) obsługa długu 365 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 270 818,31 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 222 818,31 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 172 025,22 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 48 000,00 zł,"

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 209 505,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 909 505,33 zł i pożyczek w wysokości 300 000,00 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załącznikach Nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (423kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 306/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 29 stycznia 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2018r., wynika z konieczności zwiększenia w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 4 889,94 zł zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.1.2018 z dnia 26 stycznia 2018r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie w I kwartale 2018r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – rez.cel.cz.83, poz.24 projektu ustawy budżetowej na 2018 r.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (31 stycznia 2018, 13:23:52)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (31 stycznia 2018, 13:26:30)
Zmieniono: poprawa błędu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 73

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij