Zarządzenie nr 188/2017Burmistrza Pakościz dnia 16 stycznia 2017zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Zarządzenie nr 188/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 16 stycznia 2017


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.2)) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 r., wprowadzić następujące zmiany:
 1. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienie na kwotę 4 786,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 34 696 303,03 zł, w tym:
  1. dochody bieżące w kwocie 34 060 168,03 zł, w tym:
  a) dochody własne 17 650 270,03 zł,
  b) subwencje 6 483 791,00 zł,
  c) dotacje celowe 9 926 107,00 zł, w tym:
  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 52 122,00 zł,
  2. dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 636 135,00 zł,”
 3. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 39 614 666,03 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące w wysokości 32 475 037,75 zł, w tym:
  a) wydatki jednostek budżetowych 20 461 321,75 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 212 139,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 249 182,75 zł,
  b) dotacje na zadania bieżące 1 495 500,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 195 581,00 zł,
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 69 635,00 zł,
  e) obsługa długu 253 000,00 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 7 139 628,28 zł, w tym:
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 759 628,28 zł,
  b) dotacje na zadania majątkowe 380 000,00 zł.”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 4. wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 918 363,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 558 465,00 zł i pożyczek w wysokości 1 359 898,00 zł.
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (489kB) pdf

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984 i 2260.UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 188/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 16 stycznia 2017r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pakość na 2017r. wynika z konieczności przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego a także wynagrodzenia na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.). Zgodnie z treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie wydatków jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017r. Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 stycznia 2017, 07:43:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171