Zarządzenie nr 267/2013 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 15 października 2013zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Zarządzenie nr 267/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 15 października 2013


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 72 479,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 72 479,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 31 856 968,20 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 28 204 530,20 zł
  a) dochody własne 17 514 281,00 zł;
  b) subwencje 5 723 259,00 zł; 
  c) dotacje celowe 4 966 990,20 zł, w tym na:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 256 928,71 zł;  
 2. dochody majątkowe w kwocie 3 652 438,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 352 438,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 181 320,00 zł    
  b) dochody ze sprzedaży majątku 2 000 000,00 zł  
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 300 000,00 zł”      
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2013 rok w wysokości 34 350 421,20 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 27 774 965,20 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych  20 711 735,49 zł; 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 899 382,78 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 812 352,71 zł; 
  b) dotacje na zadania bieżące  1 062 524,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   4 986 758,94 zł;  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  277 882,77 zł;
  e) obsługa długu  736 064,00 zł; 
 2. wydatki majątkowe w wysokości  6 575 456,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 575 456,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 853 468,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
3) Deficyt budżetu w kwocie 2 493 453,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • zaciąganych kredytów w kwocie  1 877 311,00 zł;zaciąganych pożyczek w kwocie 568 096,00 zł;     
 • wolnych środków w kwocie 48 046,00 zł. 
4) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.  
                                                                
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 
Załącznik nr 1 (95kB) pdf
Załącznik nr 1a (124kB) pdf
Załącznik nr 2 (93kB) pdf
Załącznik nr 3 (95kB) pdf  
 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938. 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 267/2013
Burmistrza Pakości
z dnia 15 października 2013r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2013r. wynika z konieczności zwiększenia w planie dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna:
 • zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2013 z dnia 10 października 2013r. na kwotę 6 252,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. – rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013r., 
 • zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14 października 2013r. na kwotę 45 795,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) – rez. celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013r.; na kwotę 20 432,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) – rez. celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013r. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885  z późn.zm.). Zgodnie z jego  treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 października 2013, 13:42:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1413