Zarządzenie nr 261/2013 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 17 września 2013w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Zarządzenie nr 261/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 17 września 2013


w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) w związku z § 2 uchwały nr XXIII/299/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pakość, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określam podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Pakość, Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Pakości.
§ 3.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  
 
Burmistrz Pakości 
Wiesław Kończal


Załącznik (42kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645.
 


UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 261/2013
Burmistrza Pakości
z dnia 17 września 2013r.


w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
   
Określenie wskaźników i podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2014 rok jest niezbędne celem skalkulowania dochodów gminy oraz zaplanowania koniecznych wydatków budżetowych. Przy opracowaniu parametrów do zarządzenia korzystano z informacji zawartych
w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok.   
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 września 2013, 11:18:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1410