Zarządzenie nr 248/2013 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 lipca 2013w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2013r.

Zarządzenie nr 248/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 lipca 2013


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2013r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2013r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 
Załącznik (48kB) pdf

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r., poz. 1456,  1530 i  1548. 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 248/2013
Burmistrza Pakości
z dnia 29 lipca 2013r.
 
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2013r. 
 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.  
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 lipca 2013, 14:49:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1734