Zarządzenie nr 160/2012BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 24 lipca 2012w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2012 r.

Zarządzenie nr 160/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 lipca 2012


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2012 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[1])  zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2012r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal 

Załącznik (44kB) pdf

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.  
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 160/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 24 lipca 2012r.
 
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2012 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.  
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 lipca 2012, 08:15:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1555