Zarządzenie nr 156/2012 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 6 lipca 2012w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych położonych przy ul. Św. Jana 3, Radłowskiej 31 i nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Mogileńskiej, Radłowskiej, Lipowej i Rynek w Pakości – przeznaczonych do sprzedaży oraz lokalu użytkowego położonego przy ul. Inowrocławskiej 12d i nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Barcińskiej i Szerokiej 12 w Pakości oraz w m. Wielowieś i Wojdal gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 156/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 6 lipca 2012


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych położonych przy ul. Św. Jana 3, Radłowskiej 31 i nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Mogileńskiej, Radłowskiej, Lipowej i Rynek w Pakości – przeznaczonych do sprzedaży oraz lokalu użytkowego położonego przy ul. Inowrocławskiej 12d i nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Barcińskiej i Szerokiej 12 w Pakości oraz w m. Wielowieś i Wojdal gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.); uchwały nr XVIII/129/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży  oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców (Dz.Urz.WK-P z 2005 r. Nr 30, poz. 553 i poz. 554), uchwały Nr XV/127/2008 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniającej w/w uchwałę (Dz.Urz.WK-P z 2008r. Nr 101, poz.1612), uchwały Nr XXX/280/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Pakość (Dz.Urz.WK-P z 2010 r. Nr 98, poz.1242), uchwały Nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w  Pakości  przy  ul.  Mogileńskiej, oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 190/4,  stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 187/20, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały Nr XVI/127/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 187/19, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość,  uchwały Nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 czerwca 2012 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości  przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako działka nr 53/3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały Nr XVI/130/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości  przy ul. Lipowej, oznaczonej jako działka nr 364/8, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały Nr XXX/279/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Rynek, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość oraz uchwały Nr XXV/225/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w  użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów (Dz.Urz.WK-P z 2009 r. Nr 101, poz.1679) zarządzam co następuje:

§  1.  
Podać do publicznej wiadomości wykaz zawierający następujące nieruchomości:
 • lokalową nr 3 o pow. 32,76 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;
 • lokalową nr 2 o pow. 56,86 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Radłowskiej 31 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 132/1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 190/4 o pow. 0,0306 ha, KW nr BY1I/00023371/2, Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, położoną przy ul. Mogileńskiej w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 187/20 o pow. 0,0137 ha, KW nr 23043, Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, położoną przy ul. Mogileńskiej w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 187/19 o pow. 0,0174 ha, KW nr 23043, Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, położoną przy ul. Mogileńskiej w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 53/3 o pow. 0,0168 ha, KW nr 23371, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Radłowskiej w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 364/8 o pow. 0,0016 ha, KW nr 36398, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Lipowej w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 176/5 o pow. 0,0094 ha, KW nr 23175, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Rynek w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej;
 • lokal użytkowy o pow. 47/19 m2, stanowiący własność Gminy Pakość, położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 3/177, przeznaczony do wydzierżawienia, na okres 3 lat;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 33/1 o pow. ca 0,0378 ha, KW nr 23290, RV – grunty orne klasy V, położoną przy ul. Barcińskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 189/2 w częściach (pow. ca 0,0789 ha), KW nr 23176, RV – grunty orne klasy V, położoną przy ul. Szerokiej 12 w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 53/20 o pow. ca 0,0388 ha, KW nr 22813, B-RII – grunty orne zabudowane klasy II, położoną w m. Wielowieś, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 38/1 o pow. ca 0,0038 ha, KW nr 26587, w – rowy, położoną w m. Wojdal, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 3 lat;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 38/2 w części o pow. 0,1181 ha (pow. ca 0,2362 ha), KW nr 26587, dr – drogi, położoną w m. Wojdal, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 3 lat;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 39 o pow. ca 0,0938 ha, KW nr 26587, dr – drogi, położoną w m. Wojdal, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 3 lat;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 40/2 o pow. ca 0,2678 ha, KW nr 26587, w – rowy, położoną w m. Wojdal, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 3 lat;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 40/3 o pow. ca 0,0600 ha, KW nr 26587, dr – drogi, położoną w m. Wojdal, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 3 lat;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 40/4 o pow. ca 0,0125 ha, KW nr 26587, w – rowy, położoną w m. Wojdal, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 3 lat;
 • gruntową, oznaczoną jako działka nr 40/5 o pow. ca 0,0356 ha, KW nr 26587, dr – drogi, położoną w m. Wojdal, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 3 lat.
§ 2.     
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotowych nieruchomości zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  
Wykaz zawierający nieruchomości określone w załączniku podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie  Miejskim w Pakości na okres 21 dni, od dnia 11 lipca 2012 r. do dnia
01 sierpnia 2012 r. (włącznie).   
                  
§ 4.  
Cena określona w wykazie, wiąże w terminie 12 m-cy od dnia sporządzenia operatu szacunkowego – dotyczy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal
 
 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 156/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 06 lipca 2012 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych położonych przy ul. Św. Jana 3, Radłowskiej 31 i nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Mogileńskiej, Radłowskiej, Lipowej i Rynek w Pakości – przeznaczonych do sprzedaży oraz lokalu użytkowego położonego przy ul. Inowrocławskiej 12d i nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Barcińskiej i Szerokiej 12 w Pakości oraz w m. Wielowieś i Wojdal gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
Przedmiotem sporządzonego wykazu są: nieruchomości lokalowe położone przy ul. Św. Jana 3, Radłowskiej 31, nieruchomości gruntowe położone przy ul. Mogileńskiej, Radłowskiej, Lipowej i Rynek w Pakości – przeznaczone do sprzedaży oraz lokal użytkowy położony przy ul. Inowrocławskiej 12d i nieruchomości gruntowe położone przy ul. Barcińskiej i Szerokiej 12 w Pakości oraz w m. Wielowieś i Wojdal gm. Pakość – przeznaczone do wydzierżawienia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 lipca 2012, 16:00:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1978