Zarządzenie nr 151/2012BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 czerwca 2012zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012-2025

Zarządzenie nr 151/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 czerwca 2012


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012-2025

Na podstawie art. 229  i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[1])  zarządzam, co następuje:  
 
§ 1. W uchwale Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012–2025 z późn.zm., wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 
Załącznik (129kB) pdf

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.  
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 151/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 28 czerwca 2012r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012-2025  
 
Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w zakresie  dochodów i wydatków w budżecie Gminy Pakość na 2012 rok.  
Zgodnie z art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Pakość powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 lipca 2012, 08:09:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1305