Zarządzenie nr 146/2012BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 4 czerwca 2012w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Pakość za 2011 rok

Zarządzenie nr 146/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 4 czerwca 2012


w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Pakość za 2011 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]), § 21-23, 25 ust. 3 i  § 26 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861, z późn. zm.[2]) w związku z przepisami rozdziału 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.[3]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Jednostkami zależnymi, które podlegają konsolidacji, nadzorowanymi przez Gminę Pakość będącą jednostką dominującą, są:
 1. Urząd Miejski w Pakości,
 2. Szkoła Podstawowa w Pakości,
 3. Gimnazjum w Pakości,
 4. Przedszkole Miejskie w Pakości,
 5. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości,
 7. Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości,
 8. Biblioteka w Pakości,
 9. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości.
2. Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.
 
3. Dokumentację konsolidacyjną stanowią:
 1. bilans z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011r.,
 2. bilanse jednostek zależnych, wymienionych w ust. 1,
 3. zestawienie, na którym nastąpi sumowanie danych bilansu z wykonania budżetu Gminy, bilansów jednostek zależnych, wraz z dokonaniem wyłączeń, o których mowa w § 2 ust. 4, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia,
 4. skonsolidowany bilans Gminy Pakość za 2011 rok, zgodnie ze wzorem bilansu stanowiącego załącznik Nr 10 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 z późn.zm.).
§ 2.  1. Konsolidacją są objęte bilanse jednostek budżetowych, instytucji kultury, spółki z o.o.,
w której Gmina Pakość posiada 100% udziałów oraz bilans z wykonania budżetu Gminy Pakość.
2. Konsolidacją nie obejmuje się jednostek zależnych, w których jednostka dominująca  posiada nie więcej niż 20% akcji/udziałów.
3. Konsolidację należy przeprowadzić metodą pełną, która polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych. W celu wyeliminowania skutków finansowych wzajemnych zdarzeń gospodarczych należy dokonać korekt i wyłączeń.
 
4. W procesie konsolidacji wyłączeniu podlegają:
 1. wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkach współzależnych z tą częścią, wycenionych według wartości godziwej aktywów netto jednostek współzależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej i innych jednostek grupy kapitałowej, objętych konsolidacją w jednostkach współzależnych na dzień rozpoczęcia współkontroli kwota dywidendy, przekazana przez jednostkę zależną jednostce dominującej,
 2. wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
 3. przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
 4. zyski lub straty powstałe w wyniku operacji dokonanych między jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji,
 5. dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki współzależne ich wspólnikom i innym jednostkom objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
§ 3. Dokumentacja konsolidacji podlega ochronie i przechowywaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości według ogólnych zasad zawartych w przepisach rozdziału 8 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.).
 
§ 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem mają w szczególności zastosowanie przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r.  Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 z późn.zm.).
 
§ 5. 1. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzany w złotych i groszach i przekazywany do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej w terminie do 30 czerwca 2012r.
2. Bilans skonsolidowany podpisuje Burmistrz Pakości oraz Skarbnik Gminy.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2011 rok.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 
Załącznik (116kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.
[2] Zmiany wymienionego rozporządzania zostały ogłoszone w 2012r. poz.121.
[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz  z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i  Nr 232, poz. 1378.UZASADNIENIE  

do Zarządzenia Nr 146/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 4 czerwca 2012r.

w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Pakość za 2011 rok
 
Podjęcie przedmiotowego zarządzenia ma na celu określenie zasad, zgodnie z którymi sporządzony zostanie bilans skonsolidowany Gminy Pakość za 2011 rok.  
Podstawę prawną niniejszego zarządzenia stanowią art. 33 ust. 3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 21-23, 25 ust. 3 i § 26 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 z późn.zm.) oraz przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.).
Zgodnie z ich treścią zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza skonsolidowany bilans, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy o rachunkowości przy założeniu, że jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego. Informacje zawarte w skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego mogą być wykazywane z większą szczegółowością niż określona w załącznikach do rozporządzenia, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. Bilans sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe wykazuje się w złotych i groszach. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podpisuje zarząd i skarbnik. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych skonsolidowane bilanse w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.    
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (25 czerwca 2012, 10:52:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1464