Zarządzenie nr 140/2012 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 maja 2012w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2012 rok

Zarządzenie nr 140/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 maja 2012


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2012 rok

Na  podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[2]) oraz § 13 ppkt b uchwały Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 16 000,00 zł 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • przeniesień na kwotę 1 534,85 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
2. a) § 1 nie ulega zmianie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 31 416 944,50 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 25 048 238,50 zł
  a) dochody własne 15 282 720,00 zł;
  b) subwencje 5 627 457,00 zł; 
  c) dotacje celowe 4 138 061,50 zł, w tym:  
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 206 464,50 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 6 368 706,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 446 418,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5 446 418,00 zł
  b) dochody ze sprzedaży majątku 652 288,00 zł    
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 270 000,00 zł”   
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
”§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2012 rok w wysokości 35 967 160,24 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 24 483 957,50 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych 18 296 201,00 zł; 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 065 435,77 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 230 765,23 zł;
  b) dotacje na zadania bieżące 1 049 600,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 320 443,63 zł;
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 225 671,87 zł;
  e) obsługa długu 592 041,00 zł; 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 11 483 202,74 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 483 202,74 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 790 292,74 zł”.
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
c) Deficyt budżetu w kwocie 4 550 215,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
zaciąganych kredytów w kwocie 3 637 608,74 zł;    
 • zaciąganych pożyczek w kwocie 700 000,00 zł;
 • wolnych środków w kwocie 212 607,00 zł;
d)   załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
                                                         
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok określono w załączniku Nr 1 oraz 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załącznik nr 1 (106kB) pdf
Załącznik nr 2 (88kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
 

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 140/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2012 rok  
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2011r. wynika z konieczności:  
 • rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 16 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku Gminy Pakość,
 • w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeniesienie na kwotę 14,85 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na składki ZUS,
 • w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienie na kwotę 1 520,00 zł, zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku ze zmianą formy rozliczania z rehabilitantem za wykonywane usługi. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw ogólnych i celowych; w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.  
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 czerwca 2012, 11:00:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1101