Zarządzenie nr 142/2012 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 1 czerwca 2012w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Zarządzenie nr 142/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 1 czerwca 2012


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[1]) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[2]), w związku z § 13 pkt a uchwały Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zaciągnąć w 2012 roku pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – II etap”.
 
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2021r. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.
 
§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty ww. pożyczki w formie weksla in blanco.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
   
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.


 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 142/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 1 czerwca 2012r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  
 
Podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu uchwalonego na 2012 rok, w części dotyczącej  zapewnienia źródeł finansowania dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych – II etap”.

Z uwagi na wysoki koszt ww. projektu zaciągnięcie pożyczki pozwoli na zagwarantowanie płynności finansowej realizacji zadania. Pożyczkę planuje się zaciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2012 roku.  

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), zgodnie z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a do jego zadań  należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok, Burmistrz Pakości jest upoważniony do zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość.  
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 czerwca 2012, 10:29:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1495