Zarządzenie nr 139/2012BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 maja 2012w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011 rok

Zarządzenie nr 139/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 maja 2012


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240[1]) zarządzam, co następuje:  
 
§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 
Załącznik nr 1 (66kB) pdf

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.


 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 139/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 30 maja 2012r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011 rok  
 
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki; kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.  
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 maja 2012, 13:53:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1887