Zarządzenie nr 129/2012BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 24 kwietnia 2012w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych nr 4 i 5 przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. Radłowskiej 31 w Pakości, nieruchomości lokalowej nr 2, położonej przy ul. Dworcowej 3 w Pakości oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych przy ul. Inowrocławskiej oraz w m. Rycerzewo, gm. Pakość

Zarządzenie nr 129/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 kwietnia 2012


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych nr 4 i 5 przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. Radłowskiej 31 w Pakości, nieruchomości lokalowej nr 2, położonej przy ul. Dworcowej 3 w Pakości oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych przy ul. Inowrocławskiej oraz w m. Rycerzewo, gm. Pakość

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.); uchwały nr XVIII/129/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży  oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców (Dz.Urz.WK-P z 2005 r. Nr 30, poz. 553 i poz. 554), uchwały Nr XV/127/2008 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniającej w/w uchwałę (Dz.Urz.WK-P z 2008r. Nr 101, poz.1612), uchwały Nr XXX/280/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Pakość (Dz.Urz.WK-P z 2010 r. Nr 98, poz.1242) oraz uchwały Nr XXV/225/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w  użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów (Dz.Urz.WK-P z 2009 r. Nr 101, poz.1679), zarządzam co następuje:
 
§  1.
Podać do publicznej wiadomości wykaz zawierający następujące nieruchomości:
  • lokalową nr 4 o pow. 47,97 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Radłowskiej 31 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej  nr 132/1 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy,
  • lokalową nr 5 o pow. 58,35 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Radłowskiej 31 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej  nr 132/1 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy,
  • lokalową nr 2 o pow. 39,06 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 3 w Pakości, na działkach geodezyjnie oznaczonych 364/1; 373/3 oraz 374/3 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy,
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 3/175 w części o pow. 0,0096 ha (pow. ca 0,4062 ha), KW nr 26518, Ba – tereny przemysłowe, położoną przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części pod plac parkingowy, na okres 3 lat;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 67/1 w części o pow. 0,9800 ha (pow. ca 1,9500 ha), KW nr 9832, PsIII, IV, W – pastwiska trwałe klasy III i IV oraz rowy, położoną w m. Rycerzewo, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat (ziemia sołecka Sołectwa Rycerzewo).
§ 2.          
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotowych nieruchomości zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Wykaz zawierający nieruchomości określone w załączniku podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie  Miejskim w Pakości na okres 21 dni, od dnia 24 kwietnia 2012 r. do dnia
15 maja 2012 r. (włącznie).               

§ 4.
Cena określona w wykazie, wiąże w terminie 12 m-cy od dnia sporządzenia operatu szacunkowego – dotyczy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 
 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 129/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowych nr 4 i 5 przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. Radłowskiej 31 w Pakości, nieruchomości lokalowej nr 2, położonej przy ul. Dworcowej 3 w Pakości oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych przy ul. Inowrocławskiej oraz w m. Rycerzewo, gm. Pakość.
 
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
Przedmiotem sporządzonego wykazu są nieruchomości lokalowe nr 4 i 5, stanowiące gminny zasób nieruchomości, położone w budynku wielorodzinnym przy ul. Radłowskiej 31 w Pakości oraz nieruchomość lokalowa nr 2, położona przy ul. Dworcowej 3 w Pakości – przeznaczone do sprzedaży w oparciu o art. 34 w/w ustawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców oraz nieruchomości gruntowe, położone przy ul. Inowrocławskiej w Pakości oraz w m. Rycerzewo gm. Pakość – przeznaczone do wydzierżawienia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 kwietnia 2012, 18:18:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2219