Zarządzenie nr 120/2012Burmistrza Pakościz dnia 28 marca 2012w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2011 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Zarządzenie nr 120/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 28 marca 2012


w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2011 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1) ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011 rok w brzmieniu
załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 1. Dochody budżetowe
  – plan - 25 861 126, 46 zł
  – wykonanie - 24 168 398,12 zł w tym wykonanie:
  a) dochody bieżące w kwocie 23 187 369,73 zł,
  - dochody własne 13 416 313,55 zł,
  - subwencje 5 350 970,00 zł
  - dotacje celowe 4 420 086,18 zł
  w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 149 565,31 zł
  b) dochody majątkowe w kwocie 981 028,39 zł
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 696 168,15 zł,
  w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 487 229,14 zł
  - dochody ze sprzedaży majątku 269 934,64 zł
  - dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 14 925,60 zł

 2. Wydatki budżetowe
  – plan 31 925 332,72 zł
  – wykonanie 29 973 391,58 zł w tym wykonanie:
  a) wydatki bieżące w wysokości 22 498 616,59 zł
  - wydatki jednostek budżetowych 16 673 323,52 zł
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 869 613,31 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 803 710,21 zł
  - dotacje na zadania bieżące 917 916,03 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 513 156,87 zł
  - obsługa długu 227 108,09 zł
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 167 112,08 zł
  b) wydatki majątkowe w wysokości 7 474 774,99 zł
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 7 474 774,99 zł
  w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 775 110,25 zł
 3. Wynik finansowy
  – Plan (deficyt) 6 064 206,26 zł
  – Wykonanie (deficyt) 5 804 993,46 zł
 4. Realizacja przychodów i rozchodów
  a) Przychody
  - plan 7 589 840,26 zł
  - wykonanie 7 589 840,98 zł
  b) Rozchody
  - plan 1 525 634,00 zł
  - wykonanie 680 745,62 zł
§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości za 2011 rok, w brzmieniu załącznika Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 1. Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości
  a) Przychody
  - Plan 659 423,00 zł
  - Wykonanie 641 099,95 zł
  b) Rozchody
  - Plan 670 000,00 zł
  - Wykonanie 668 913,62 zł
 2. Biblioteka Publiczna w Pakości
  a) Przychody
  - Plan 160 750,00 zł
  - Wykonanie 169 890,15 zł
  b) Rozchody
  - Plan 160 750,00 zł
  - Wykonanie 168 470,43 zł
§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość, w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 55 330 210,20 zł.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie wymienione w § 1, 2 oraz informację wymienioną w § 3 Radzie Miejskiej w Pakości.

§ 5. Przedstawić sprawozdanie wymienione w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załącznik Nr 1 (1988kB) pdf
Załącznik Nr 2 (1231kB) pdf
Załącznik Nr 3 (468kB) pdf
Załącznik Nr 4 (1795kB) pdf

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010 r. Nr 28,poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz. 1429 i nr 291, poz.1707.Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 120/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2011 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 kwietnia 2012, 13:41:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1466