Zarządzenie nr 106/2012BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 stycznia 2012w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Pakość oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 106/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 stycznia 2012


w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Pakość oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]). art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 1. Jednostki budżetowe Gminy Pakość przekazują pobrane dochody budżetowe na rachunek budżetu Gminy Pakość.
 2. Jednostki budżetowe Gminy Pakość przekazują pobrane dochody budżetowe co najmniej  raz w miesiącu wg stanu środków na ostatni dzień miesiąca – w terminie do dnia 15 następnego miesiąca, za wyjątkiem końca roku, gdzie wszystkie dochody muszą być zwrócone do 31.12 danego roku.
 3. Jednostki organizacyjne gminy pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego przekazują na rachunek bankowy gminy według stanu środków na:

  a) 10 dzień miesiąca – w terminie do dnia 13 danego miesiąca,
  b) 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 danego miesiąca.

 4. Niezależnie od terminów określonych w ust. 2, na polecenie Skarbnika Gminy, jednostki budżetowe Gminy Pakość zobowiązane są do niezwłocznego przekazywania pobranych dochodów.
§ 2
 1. W celu zachowania płynności finansowej, jednostki budżetowe zobowiązane są  do przekazania do Skarbnika Gminy w terminie minimum 14 dni przed terminem płatności, faxem lub e-mailem informacji o zapotrzebowaniu na kwoty przekraczające 200 000 zł.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna określać precyzyjnie kwotę oraz termin przekazania środków.
§ 3
 1. Środki na wydatki jednostek budżetowych Gminy Pakość przekazywane będą z budżetu Gminy Pakość na podstawie zapotrzebowań składanych telefonicznie, faxem lub  e-mailem.
 2. Zapotrzebowania, o których mowa w ust. 1 należy składać w terminie 3 dni przed wnioskowanym terminem płatności.
 3. W przypadku nie złożenia zapotrzebowań na środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 dni przed terminem płatności i niezrealizowania przez podległe jednostki budżetowe określonych płatności odpowiedzialność ponoszą kierownicy jednostek budżetowych podległych Gminie Pakość.
 4. Upoważnia się Skarbnika Gminy do bieżącej weryfikacji i ewentualnych korekt zapotrzebowań składanych przez jednostki budżetowe.
§ 4
 1. Jednostki budżetowe Gminy Pakość do dnia 31 grudnia danego roku dokonują zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych w danym roku na realizację wydatków budżetowych, w tym niewykorzystanych środków pochodzących ze wszystkich rodzajów dotacji (z wyjątkiem tych, dla których umowy/porozumienia ustalają inny termin rozliczenia).
 2. Zwroty niewykorzystanych środków, o których mowa w ust. 1, należy przekazywać odrębnym przelewem.
 3. Jednostki budżetowe Gminy Pakość realizujące wydatki pochodzące z dotacji celowych winny sporządzić do dnia 15 stycznia roku następnego informację o stopniu wykorzystania dotacji celowych zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Jednostki budżetowe podległe Gminie Pakość sporządzają sprawozdania jednostkowe RB-27S i RB-28S w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
 
§ 6
 1. Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych podległych Gminie Pakość.
§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności ustawy o finansach publicznych.
   
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.
 
Załącznik (70kB) pdf  

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 106/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 13 stycznia 2012r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Pakość oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków
 
Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności ustalenia zasad i określenia terminów rozliczenia gromadzonych przez jednostki budżetowe dochodów oraz zasad przekazywania środków na wydatki  z budżetu Gminy Pakość.  
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z ich treścią w toku wykonywania budżetu Gminy, obowiązują zasady gospodarki finansowej polegające na ustalaniu, pobieraniu i odprowadzaniu dochodów budżetu jst na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 marca 2012, 11:45:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1249