Zarządzenie nr 105/2012BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 stycznia 2012w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Gminy Pakość dla samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie nr 105/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 stycznia 2012


w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Gminy Pakość dla samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[1]) art. 9, art. 12 i art.28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.[2]) oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[3]) zarządzam co następuję:

§ 1. Postępowanie o udzielenie dotacji
 1. Samorządowe instytucje kultury ubiegające się o przyznanie dotacji obowiązane są do przedłożenia, w terminach i zakresie określonym każdorazowo przez Organizatora:

  1. programu działalności instytucji na dany rok kalendarzowy;
  2. projektu planu finansowego

 2. Wysokość dotacji rocznej na działalność samorządowych instytucji kultury zostaje ustalona w oparciu o złożone projekty planów po uwzględnieniu możliwości finansowej gminy. Organizator zastrzega sobie prawo określania środków na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. 
 3. Wysokość dotacji rocznej dla samorządowych instytucji kultury określa Organizator w uchwale budżetowej na dany rok, zgodnie z  art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U.  z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 
 4. Podstawą gospodarki finansowej samorządowych instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora jednostki. 
 5. Korekty planów finansowych mogą być dokonywane przez dyrektora samorządowych instytucji kultury, jeśli nie zmieniają wielkości dotacji z budżetu. 
 6. Korekta planu zadań i zakupów inwestycyjnych oraz remontów finansowanych z dotacji, może nastąpić na uzasadniony wniosek dyrektora instytucji kultury tylko za zgodą Organizatora 
 7. Samorządowe instytucje kultury mogę ubiegać się o dodatkowe środki finansowe z budżetu gminy w trakcie roku budżetowego tylko w przypadkach:

  1. powierzenia jej do realizacji dodatkowego, nieplanowanego wcześniej zadania;
  2. zaistnienia wyjątkowych okoliczności (losowych).

 8. W przypadku sytuacji określonej w pkt 7 samorządowe instytucje kultury składają wniosek obejmujący: 
  1. opis zadania finansowanego dodatkową dotacją wraz z uzasadnieniem jego konieczności i celowości;
  2. wysokość środków niezbędnych do jego realizacji
  3. możliwości finansowania części zadania własnymi środkami, po przeprowadzeniu analizy finansowej;
  4. wysokość niezbędnej dotacji na wykonanie zadania.

 9. Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków podejmuje każdorazowo Organizator.

§ 2. Zasady przekazania dotacji przyznanej samorządowym instytucjom kultury.
 1. Dotacje na działalność bieżącą przekazywane będą według złożonego wniosku na początku roku przez instytucje kultury  w granicach 1/12 dotacji rocznej, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.
 2. W okresach zwiększonego tempa realizacji zadań, objętych dotacją, powodującego wzrost wydatków, na uzasadnioną potrzebę dyrektora samorządowych instytucji kultury Burmistrz Pakości może zwiększyć miesięczną kwotę dotacji powyżej 1/12 dotacji rocznej, powodując zmniejszenie rat następnych, o których mowa w punkcie 1.
 3. Środki finansowe zaplanowane dla samorządowych instytucji kultury na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych przekazane będą na jednorazowy wniosek, z chwilą wystąpienia płatności.
 4. Środki finansowe w ramach dotacji celowej przekazywane będą na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy Gminą Pakość a instytucją kultury, która określać będzie w szczególności: wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
§ 3.  Zasady rozliczania dotacji przyznanej samorządowym instytucjom kultury.
 1. Dotacja udzielana instytucjom kultury niewykorzystana do końca roku kalendarzowego pozostaje na rachunku bankowym instytucji na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku i składek ZUS za grudzień roku budżetowego i ewentualnych pozostałych zobowiązań.
 2. Jeśli dotacja celowa udzielona jest na okres krótszy, niż do 31 grudnia danego roku, zwrot niewykorzystanej dotacji następuje w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.
 3. Dotacja celowa przyznana z przeniesienia z dotacji podmiotowej pozostaje na rachunku Instytucji Kultury na pokrycie zobowiązań za rok budżetowy.
 4. Wzór rozliczenia dotacji podmiotowej za rok ubiegły stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 5. Instytucja kultury zobowiązana jest do złożenia Organizatorowi sprawozdań finansowych i opisowych oraz sprawozdań z działalności merytorycznej w terminach:
1) do 31 lipca każdego roku sprawozdanie z realizacji planu finansowego za okres pierwszego półrocza danego roku,
2) do 31 marca roku następnego:
 • uproszczony bilans 
 • rachunek zysków i strat 
 • sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów 
 • informacje dodatkową do sprawozdania finansowego. 
§ 4. Postanowienia końcowe
 1. Samorządowe instytucje kultury  są zobowiązane do powiadomienia Organizatora o rezygnacji z wykonania planowanych na dany rok zadań merytorycznych, z równoczesnym oddaniem do dyspozycji proporcjonalnej części dotacji.
 2. Burmistrz ma prawo kontroli wydatków środków finansowych samorządowych instytucji kultury i nieprzekazania pod koniec roku niewykorzystanej części dotacji.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom instytucji kultury i Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.
 
Załącznik (90kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r., Nr 41, poz. 364; Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 874; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 213, poz. 2081; Dz.U. z 2004 r., Nr 11, poz. 96; Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2598; Dz.U. z 2005 r., Nr 131, poz. 1091; Dz.U. z 2005 r., Nr 132, poz. 1111; Dz.U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504; Dz.U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1230.
[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.  
 
                                                                                   
 
                      
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 105/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 13 stycznia 2012r.

w sprawie  zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Gminy Pakość dla samorządowych instytucji  kultury
 
Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności ustalenia zasad przyznawania, przekazywania oraz rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu samorządowym instytucjom kultury tj. Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości oraz Bibliotece Publicznej w Pakości.
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 9, art. 12 i art.28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z ich treścią, organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji  podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 marca 2012, 11:39:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1557