Zarządzenie nr 111/2012BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 1 lutego 2012w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2012 rok

Zarządzenie nr 111/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 1 lutego 2012


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2012 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[2]) zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok, wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 7 500,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 7 500,00 zł, 
  • przeniesień na kwotę 15 000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 31 311 872,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 24 875 311,00 zł
  a) dochody własne 15 447 246,00 zł;
  b) subwencje 5 688 571,00 zł;
  c) dotacje celowe 3 739 494,00 zł, w tym:  
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł;      
 2. dochody majątkowe w kwocie 6 436 561,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 514 273,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5 514 273,00 zł
  b) dochody ze sprzedaży majątku 652 288,00 zł
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 270 000,00 zł”
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
”§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2012 rok w wysokości 35 433 812,74 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 24 359 311,00 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych 18 428 559,00 zł;
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 135 227,92 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 293 331,08 zł;   
  b) dotacje na zadania bieżące 1 049 600,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 289 111,00 zł;  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł;
  e) obsługa długu 592 041,00 zł; 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 11 074 501,74 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 074 501,74 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 791 881,74 zł”.
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
c) Deficyt budżetu w kwocie 4 121 940,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 3 383 949,74 zł; 
 • zaciąganych pożyczek w kwocie 737 991,00 zł. 
d) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
                                                             
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (90kB) pdf
Załącznik nr 1a (147kB) pdf
Załącznik nr 2 (93kB) pdf
Załącznik nr 3 (125kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 111/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 1 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2012 rok  
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2011r. wynika z konieczności:
 • dokonania przeniesienia w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 15 000,00 zł, w związku z planowanym zakupem materiałów przeznaczonych do remontu lokali gminnych, położonych na terenie miasta i gminy Pakość, 
 • przyjęcia środków dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 7 500,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.2012/19 z dnia 26 stycznia 2012r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku – rezerwa celowa cz.83, poz.25 projektu ustawy budżetowej na 2012r. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 lutego 2012, 10:05:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1197