Zarządzenie nr 92/11BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 listopada 2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Zarządzenie nr 92/11
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Na  podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[2]) oraz § 13 ppkt b uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwale na budżetu Gminy Pakość na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 89 741,00 zł 
 • dokonać zmniejszenia środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 89 741,00 zł 
  • zmniejszeń o kwotę 5 000,00 zł 
  • przeniesień na kwotę 25 596,41 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 29 797 789,72 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 24 054 146,72 zł
  a) dochody własne 14 313 399,00 zł
  b) subwencje 5 350 970,00 zł 
  c) dotacje celowe  4 389 777,72 zł    
  w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 153 524,72 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 5 743 643,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 106 724,00 zł
  w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 4 871 589,00 zł        
  b) dochody ze sprzedaży majątku  632 834,00 zł     
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 4 085,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
”§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2011 rok w wysokości 36 213 505,72 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 23 776 054,72 zł
  a) wydatki jednostek budżetowych 17 694 794,00 zł                      
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 162 899,40 zł
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 531 894,60 zł                        
  b) dotacje na zadania bieżące 933 505,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 527 559,72 zł 
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 171 536,00 zł        
  e) obsługa długu 448 660,00 zł 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 12 437 451,00 zł
  a)  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 437 451,00 zł
  w tym: programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3” 9 244 900,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
c) Deficyt budżetu w kwocie 6 415 716,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • kredytów w kwocie 4 647 803,00 zł   
 • wolnych środków w kwocie 1 767 913,00 zł   
d) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 
e) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok określono w załączniku Nr 1, 2, 3 oraz 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (102kB) pdf
Załącznik nr 2 (137kB) pdf
Załącznik nr 3 (97kB) pdf
Załącznik nr 4 (77kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.


 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 92/11
Burmistrza Pakości
z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok  
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2011r. wynika z konieczności przeniesienia:
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przeniesienie na kwotę 18 000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu materiałów przeznaczonych do remontu lokalu gminnego, położonego przy ul. Szerokiej 2 w Pakości oraz w celu pokrycia wydatków związanych z obsługą kotłowni w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie oraz w budynku  położonym przy ul. Fabrycznej 2 w Pakości, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 4 300,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników prac interwencyjnych, 
 • w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeniesienie na kwotę 64,41 zł, w związku z koniecznością zakupu materiałów biurowych, 
 • w dziale 851 Ochrona zdrowia przeniesienie na kwotę 3 232,00 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych, świetlicy socjoterapeutycznej i Punktu Konsultacyjnego, 
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na łączną kwotę 89 741,00 zł oraz zmniejszenie na kwotę 5 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120. 76.2011/19 z dnia 18 listopada 2011r. w rozdz. 85213 zwiększenie na kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w rozdz. 85228 zwiększenie na kwotę 3 250,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011r. w rozdz. 85212 zwiększenie na kwotę 83 141,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn.zm.) i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r., Nr 1, poz. 7 z późnym.), w rozdz. 85295 zwiększenie na kwotę 2 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 2 7września 2011r., w rozdz. 85278 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł w oparciu o przedłożone przez jst rozliczenia dotacji przeznaczonej na wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanych w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Pady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 grudnia 2011, 09:05:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1531