Zarządzenie nr 223/09BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 czerwca 2009w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pakości

Zarządzenie nr 223/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 czerwca 2009


w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pakości

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pakości  w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§. 3. Traci moc zarządzenie nr  192/06 Burmistrza Pakości z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie  ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pakości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załącznik (69kB) pdf
____________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (20 sierpnia 2009, 15:33:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3665