Uchwała nr XIX/160/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2008w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008-2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.1)

Uchwała nr XIX/160/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.1)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić „Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008-2015”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa

Lokalny Plan Rewitalizacji (1542kB) pdf

_____________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456 i Nr 104, poz. 708, Nr 200, poz. 1600 i Nr 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468i Nr 173, poz. 1218.

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XIX/160/08
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008 - 2015 zawiera analizę sytuacyjną Miasta Pakość, analizę jej słabych i mocnych stron oraz analizę szans i zagrożeń, występujących w jej otoczeniu. Jednocześnie precyzuje on zakres przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków społeczno - gospodarczych oraz kulturalnych mieszkańców miasta. Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie strategii odnowy Pakości, czyli dokumentu umożliwiającego określenie głównych problemów i sposobów ich rozwiązania, jak również kierunków działań dążących do rozwoju tożsamości społeczności lokalnej, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki rewitalizowanego obszaru oraz wzrostu ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Rewitalizacja Miasta Pakość ma się odbywać poprzez kompleksową odnowę przestrzenną zdegradowanych części miasta, odnowę gospodarczą i społeczną wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta – obszaru E, oznaczonego ulicami: Inowrocławską, Fabryczną i Topolową, w skład którego wchodzą tereny poprzemysłowe m.in. tereny po oczyszczalni ścieków i fabryce lnu „Linum”.
Przyczyną sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008 - 2015 jest m.in. chęć uzyskania dofinansowania realizacji projektów inwestycyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 7.1- „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast” i 7.2- „Adaptacja do nowych funkcji społeczno - gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych” w obrębie VIII Osi Priorytetowej „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm), w którym wskazuje się, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2008, 09:43:39)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (27 kwietnia 2009, 11:13:59)
Zmieniono: Upload Lokalnego Planu Rewitalizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2371