Uchwała nr XVIII/158/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 października 2008w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

Uchwała nr XVIII/158/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 października 2008


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)


uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ten sposób, że pomoc w zakresie dożywiania dzieci w wieku 0 – 7 lat, i uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz w sytuacjach szczególnie uzasadnionych osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej, w tym głównie osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym o których mowa w art. 3 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, może być przyznana nieodpłatnie, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/158/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania

Ustawa z dnia z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewiduje możliwość przyznania pomocy w zakresie dożywiania nieodpłatnie m. in. dzieciom do 7 roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy Rada Gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu tego kryterium dochodowego. Podwyższenie kryterium umożliwi skorzystanie z bezpłatnych gorących posiłków większej liczbie dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin zagrożonych patologią oraz osobom starszym, których dochód przekracza kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 listopada 2008, 13:35:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2689