Uchwała nr IX/68/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 30 października 2007w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r. (M.P. z 2007r. Nr 47 poz. 557)

Uchwała nr IX/68/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 października 2007


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r. (M.P. z 2007r. Nr 47 poz. 557)


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej:

1. przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki (od każdej osoby), małych ilości warzyw, kwiatów,  płodów rolnych oraz innych produktów 9,00 zł

2. przy sprzedaży z zajmowanego jednego stanowiska handlowego 24,00 zł   

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty w trybie inkasa.

3. Na inkasenta wyznacza się Pana Wojciecha Dąbrowskiego.

4. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej opłaty.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  

Tadeusz Grupa  

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/68/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 października 2007r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem określenia wysokości opłaty targowej  na 2008 rok od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
            
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach oraz art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania, poboru, termin płatności i wysokość stawki opłaty targowej oraz może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2007, 08:55:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3059