Uchwała nr IX/67/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 30 października 2007w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboruNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1] oraz art. 18a pkt. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. f i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Uchwała nr IX/67/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 października 2007


w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1] oraz art. 18a pkt. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. f i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)


uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie  Miasta i Gminy Pakość opłatę od posiadania psów.
 
§ 2. 1. Ustalić roczną stawkę opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy:

a)od pierwszego psa 15,00 zł
b)od drugiego psa i każdego następnego 15,00 zł

2. Ustalić roczną stawkę opłaty od posiadania psów dla osób posiadających gospodarstwa rolne:

a)od trzeciego i każdego następnego psa 15,00 zł

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego:

  • w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pakości 
    o numerze 24 8170 1034 0000 0303 2000 0120,
  • w drodze inkasa - na terenie gminy, nie obejmującym miasta Pakości.

2. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% od zapłaconego podatku z terenu właściwości działania danego inkasenta.
3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów z poszczególnych sołectw z terenu Gminy Pakość.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  

Tadeusz Grupa  

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/67/07
Rady Miejskiej w Pakości 
z dnia 30 października 2007r.

w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru

Konieczność  podjęcia  przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby ustalenia wysokości  stawki opłaty od posiadania psów na terenie  miasta i gminy. Górna stawka podatku określona w art. 19 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) na rok 2008 wynosi 100,00 zł.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach oraz art. 18a pkt. 1 i art. 19 pkt. 1f i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, oraz określić zasady ustalania i poboru, termin płatności i wysokość stawek opłaty oraz zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2007, 08:27:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3060