Uchwała nr VIII/54/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 13 września 2007zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

Uchwała nr VIII/54/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 13 września 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r. z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji z funduszu celowego w dziale 020 - Leśnictwo
  na kwotę 10 000 zł
 • przyjąć środki dotacji z funduszu celowego w dziale 600 - Transport i łączność
  na kwotę 34 000 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie
  na kwotę 13 158 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna
  na kwotę 31 265 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
  na kwotę 16 296 zł
 • dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych
  na kwotę 202 263 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych
  na kwotę 211 482 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

a)§ 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 18 345 731 zł, w tym:

 • dochody własne w kwocie 10 478 255 zł
 • subwencja w kwocie 4 067 354 zł
 • dotacje w kwocie 3 800 122 zł

b)§ 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 190 727 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 17 782 353 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 3 408 374 zł

c)§ 3 pkt 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 844 996 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów w kwocie 1 806 750 zł
 • zaciągniętych pożyczek w kwocie 550 000 zł
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 488 246 zł

d)załącznik Nr 3 „Planowane inwestycje na lata 2007-2010”, w tym w 2007r. na kwotę
3 217 401 zł, otrzymuje brzmienie:
„Planowane inwestycje na lata 2007-2010”, w tym w 2007r. na kwotę 3 332 401 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

e)załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2007r.”, w tym w 2007r. na kwotę 3 577 679 zł
otrzymuje brzmienie:
„Zadania inwestycyjne w 2007r.”, w tym w 2007r. na kwotę 3 635 779 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

f)załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków z zagranicy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

g)załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

h)załącznik Nr 10 „Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7
do niniejszej uchwały,

i)Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej”, w tym:

 • Stan środków na początek roku 485 046 zł
 • Przychody 400 000 zł
 • Wydatki 203 405 zł
 • Stan środków na koniec roku 681 641 zł

otrzymuje brzmienie:
„Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, w tym:

 • Stan środków na początek roku 485 046 zł
 • Przychody 400 000 zł
 • Wydatki 258 405 zł
 • Stan środków na koniec roku 626 641 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

j) załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Pakość na 2007r.”
otrzymuje brzmienie:
„Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Pakość na 2007r.”

 • stan środków pieniężnych na początek roku 5 769 zł
 • dochody na kwotę 199 130 zł
 • wydatki na kwotę 204 899 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (188kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/54/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 13 września 2007r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności przyjęcia do budżetu Gminy Pakość:

 • dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 10 000 zł, na dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie
  i zakrzewienie na terenie miasta i gminy”, zgodnie z umową Nr DB07056/OP-zz z dnia 7 sierpnia 2007r.,
 • dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 34 000zł na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją asfaltową i grysami do długości 0,850 km w obrębie geodezyjnym: Wielowieś, dz. nr 88, cz. dz. nr 103/1, 103/2”:, zgodnie z umową Nr RG.II-3042-FOGR-21/2007 z dnia 22 czerwca 2007r.,
 • środków w kwocie 3 000 zł na wspólnie realizowane zadanie naprawy drogi gruntowej z Aleksandrowa do Pakości (w kierunku Kalwarii), zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą Pakość i Gminą Barcin z dnia 27 lipca 2007r.,
 • dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 13 158 zł,
  z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-38/07 z dnia 23 sierpnia 2007r.,
 • dotacji celowej: w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 31 265 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 16 296 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia w kwocie 7 841 zł oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 8 455 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-37/07 z dnia 21 sierpnia 2007r.,
 • dochodów wykonanych powyżej przyjętego planu z tytułu: podatku dochodowego
  od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od posiadania psów, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności, wpływów z różnych dochodów, wpływów z tytułu opłaty za utrzymanie przystanków autobusowych w czystości oraz z tytułu odsetek od lokaty środków na rachunkach bankowych,
 • przyjęcia na rachunku dochodów własnych Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu środków z tytułu odszkodowania z PZU, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w budynku szkoły,
 • zwiększenia w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Przebudowa przepompowni ścieków położonej
  przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłocznego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi”,
 • przeniesienia w planie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami
  i paragrafami, w celu zapewnienia środków m.in. na wynagrodzenia osobowe
  w Gimnazjum w Pakości, zgodnie z pismem P.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup komputera oraz zapewnienia środków na pokrycie wysokich kosztów prowizji bankowych związanych z obsługą świadczeń rodzinnych; na wynagrodzenie dla prac społecznie-użytecznych, zakupu materiałów z przeznaczeniem dla pracowników interwencyjnych oraz paliwa i części do kosiarek; przeniesienia środków na przeprowadzenie remontów w budynkach stanowiących własność gminy z zadania pn.„Wykonanie docieplenia i elewacji budynku wielorodzinnego przy ul.Inowrocławskiej 12d w Pakości”, które zrealizowano w niższej kwocie.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami dokonywanie zmian w budżecie gminy należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2007, 07:49:14)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (14 grudnia 2007, 07:55:17)
Zmieniono: Publikacja uzasadnienia do Uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2290